Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 5. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 12 až 8°C.

A picture

Navigace

Obsah

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Se sídlem: Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice


Výroční zpráva o činnosti školy


Školní rok 2022/2023


č.j.: 0384/2023/ZSSBE


 

1. Základní údaje o škole
Název školy : Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Svatopluka Čecha 455/9, 268 08 Hořovice
Adresa :  Svatopluka Čecha 455/9, 268 01 Hořovice
Zřizovatel : Krajský úřad Středočeského kraje
                 Odbor školství
                 Zborovská 11
                 150 21 Praha 5
IČO : 70846375
IZO : 600 021 548

 

Kontakty
Telefon/fax                      311 512958
e-mail                             info@spechorovice.cz
www                               www.spechorovice.cz
Ředitelka školy                Mgr. Marie Chadrabová
                                     311 512958
                                     chadrabovamarie@seznam.cz


Školská rada
Zástupce rodičů              Martina Míková
                                     Zaječov 120, 267 63 Zaječov
                                     311512958
Zástupce učitelů             Petra Šilhavá, Dis.
                                    Jivina 10, 267 62 Komárov
                                     311512958
Zástupce kraje               Bc. Jaroslav Holeček
                                    holecek.jaroslav@email.cz
                                    777825913
Předsedkyně Školské rady      Petra Šilhavá, Dis.


Zařazení do rejstříku                     Změna zřizovací listiny
Rozhodnutí MŠMT č.j.: 27 782/05-21    Dodatek č. 4 č.j.:  

                                                                   9001/2005ŠKO
Rozhodnutí KÚSK č.j.: 18490/2005ŠKO Dodatek č. 5 č.j.:

                                                                  2471/2006/ŠKO
Rozhodnutí KÚSK č.j.: 18488/2005/ŠKO Dodatek č. 6 č.j.:

                                                             120360/2006/KUSK
Rozhodnutí KÚSK č.j.: 11277/2006/ŠKO Dodatek č. 7 č.j:

                                                             024226/2012/KUSK
Rozhodnutí KÚSK č.j.: 12659/2006/ŠKO Dodatek č. 8 č.j:

                                                            073212/2017/ KUSK
Rozhodnutí MŠMT č.j.: 6450/06-21
Rozhodnutí KÚSK č.j.: 94277/2006/KUSK
Rozhodnutí MŠMT č.j.: 19769/2006-21
Rozhodnutí MŠMT č.j.: 3928/2007-21
Rozhodnutí MŠMT č.j.: 5613/2009-21
Rozhodnutí MŠMT č.j.: MSMT-24923/2017-3

 

2. Charakteristika školy
2.1. Vymezení hlavní činnosti školy

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace, se sídlem Svatopluka Čecha 455/9,
268 01 Hořovice, je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT od 12. 9. 2006.
Dle zřizovací listiny, dodatek č. 8 č.j.: 073212/2017/ KUSK, příspěvková organizace sdružuje od 27. 6. 2017:
Základní školu hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 44 zákona a § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Učili se tvořivě myslet, řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturám a duchovním hodnotám. Poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Škola je samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle
§ 16 odst.9 školského zákona. Vzdělává žáky s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením, také žáky s více vadami a autismem. Vše na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Školní družina hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 118
zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťuje výchovné, vzdělávací akce, a osvětovou činnost pro žáky školy.

2.2.
Materiálně technické podmínky pro výuku
Základní škola Hořovice, příspěvková organizace, je základní škola zřízená podle §16 odst.9 školského zákona pro žáky s lehkým mentálním postižením s 1. až 9. postupovým ročníkem, a pro žáky se středním a těžkým postižením, kombinovanými vadami a autismem s 1. až 10. ročníkem. Nejedná se o spádovou školu. Navštěvují ji žáci z Hořovic a sousedních obcí. Budova se nachází blízko centra města, v těsném sousedství autobusového nádraží, což je pro děti tohoto typu, neocenitelnou předností i z pohledu dosažitelnosti a bezpečné docházky do školy.
Škola je umístěna v pronajaté budově Městského úřadu Hořovice. Nemá vlastní jídelnu a tělocvičnu.
Žáci se mohou stravovat v jídelně SOŠ Hořovice. Stravování zaměstnanců školy je zajištěnou firmou HC catering Komárov, kdy je zaměstnancům dováženo jídlo v termoboxech do školy. Výuka tělesné výchovy je zajištěna v pronajatých cvičebních prostorách v městské sportovní hale.
Výuka plavání probíhá v bazénu 1. ZŠ Hořovice. V budově je 5 tříd a 6 odborných pracoven. Školní družina má samostatnou učebnu.
Součástí školy je školní zahrada, kde se nacházejí školní pozemky pro výuku pěstitelských prací a také svépomocí vybudované sportovní hřiště.
Od 18. srpna 2013 probíhala v rámci projektu „Zateplení“, tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci

Operačního programu Životní prostředí rekonstrukce budovy. Byla opravena fasáda školy, provedena výměna oken zateplení půdních prostor a zrenovovaná kamenná podezdívka. Práce skončily v prosinci 2013. O prázdninách v červenci 2020 probíhala v půdních prostorách školy údržba dřevěné konstrukce, zapouštění antibakteriální látky do střešních trámů – proti červotočům.
Škola, ač limitována starší architektonikou budovy, má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu a výzdobě se podílejí učitelé a také samotní žáci.
Celkově působí škola příjemným, útulným a rodinným dojmem.
Učebny jsou rozměrově menší, a tak především v učebnách na 1. stupni je pamatováno na relaxační a hrací prostory.
Poměrně velké množství odborných pracoven je potřebné vzhledem k učebnímu plánu.
Škola má vlastní žákovskou a učitelskou knihovnu, počítačovou učebnu, cvičnou školní kuchyňku, učebnu pro dílenské práce, keramickou dílnu, učebnu výtvarné a hudební výchovy.
K pohybovým aktivitám využívají žáci školní zahradu, školní hřiště, sportovní areál
TJ Spartak Hořovice, případně sportovní hřiště 1. Základní školy Hořovice. Výhodou je blízkost Lesoparku Drážkovka, který se nabízí k vycházkám do přírody.
Pro kulturní vystoupení školy a výstavy prací žáků, využívá škola spolupráci s Městským kulturním centrem, Městským úřadem Hořovice a soukromých podnikatelů v Hořovicích. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy. Příprava pedagogů se koná ve sborovně či učebnách.
Materiální vybavení učebnicemi a učebními pomůckami je dostatečné. Škola se snaží v rámci finančních možností inovovat technické vybavení tak, aby odpovídalo technické úrovni roku 2023. Většina učeben je vybavena audio a video technikou, kterou učitelé využívají při výuce. Počítačová učebna má 12 stabilních pracovišť. Počítače byly zakoupeny z projektu ESF EU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou vybaveny softwarem Windows, trvale připojeny k internetu a naplněny výukovými programy. Počítačová učebna je využívána jak v rámci hodin informatiky a informačních technologií, tak i jako doplnění učiva v jiných předmětech. Škola zakoupila pro žáky v rámci programu Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti a podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí pro ZŠ, SŠ A KON. pro rok 2023 nové tablety a digitální pomůcky pro žáky se speciálními potřebami.
Na podzim 2020 škola zakoupila z peněz MŠMT 10 tabletů a 2 notebooky, které byly použity pro žáky do běžné výuky a k distanční výuce.
Škola je zapojena do projektu Ovoce a Mléko do škol. Cílem projektu je přispět k vytvoření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí 1. stupně.

2.3. Vzdělávací program školy
Základní škola

Žáci byli vzděláváni podle:
Školní vzdělávací program ABECEDA pro život č.j.: 0295/2018/ZSSBE RVP ZV pro žáky s minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů:
pro žáky 1. až 9. ročníku

Školního vzdělávacího programu ABECEDA pro život č.j.: 313/2007 RVP ZŠS I. a II. díl:
pro žáky 1. až 10. ročníku


Školní družina
Žáci byli vzdělávány podle:
Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání č.j.: 0480/2018/ZSSBE


2.4. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Ve školním roce 2022/2023 k 30. 9. 2022 měla škola celkem 31 žáků. Tři třídy základní školy zřízené podle § 16 odst.9 ŠZ 1. a 2. stupeň - 26 žáků, jednu třídu základní školy speciální 1. a 2. díl. - 5 žáků.
Ve škole působily dvě asistentky pedagoga.
Žáci 1, 2., 3. ročníku a žákyně 3. ročníku ZŠS byli spojeni do I. Třídy. Zde byla k dispozici po celou dobu výuky asistentka pedagoga. Žáci 4. a 6. ročníku byli spojeni do II. třídy, žáci 5. a 7. ročníku byli spojeni do III. třídy působila zde jedna pedagogická asistentka, žáci 8. a 9. ročníku a žákyně 7. a 8. ročníku ZŠS ročníku byli spojeni do IV. Třídy, I zde byla po celou dobu výuku využívána asistentka pedagoga.
V celé škole pracovalo 11 pedagogů včetně ředitelky a vychovatelky školní družiny. Školní družina měla jedno oddělení.
Pracovaly zde dvě uklízečky, údržbář, mzdová účetní a jedna administrativní pracovnice.
Do základní školy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona jsou zařazovány žáci, kteří nezvládají výuku na běžné základní škole. Žáci s mentálním postižením jsou výhradně přijímáni na základě doručení školského poradenského zařízení, souhlasu zákonných zástupců a informovaného souhlasu o rozdílech ve vzdělávacích programech.
Základní škola je členěna od roku 2005 na 1. stupeň: 1. až 5. ročník, 2. stupeň: 6. až 9. ročník.
Do základní školy speciální jsou žáci zařazovány na základě odborného vyšetření, doporučení z SPC nebo PPP a s žádostí a souhlasem rodičů děti, žáci se středně těžkým, těžkým postižením, s kombinovanými vadami a autismem. Ve speciální třídě a v 1. až 5. ročníku základní školy je plně uplatňován volný učební plán, aby učitel mohl reagovat na psychický stav dětí.
Tři žákyně základní školy speciální se vzdělávalo podle Individuálního vzdělávacího plánu.
O žáky je pečováno komplexně, díky týmové spolupráci zainteresovaných odborníků a za úzké spolupráce s rodiči, při důsledném respektování individuálních možností každého dítěte.
Z důvodu hygieny vyučovacího procesu je na škole dodržován pitný režim. Velká přestávka, která je prodloužená, je využívána za příznivého počasí k pobytu dětí na školní zahradě.
Naší snahou je vytvářet dětem příjemné, kulturní a estetické prostředí. Pro různé zájmové aktivity vyhledáváme sponzory, což je čím dál složitější. Snažíme se do činnosti školy zapojovat rodiče žáků, což je však velmi obtížné. Ne vždy se nám to daří. Pravidelně navštěvujeme s dětmi divadelní představení. Účastníme se sportovních, dopravních,ekologických, veřejně prospěšných a výtvarných soutěží. O činnosti školy je veřejnost informována regionálním tiskem, webovými stránkami školy.
Škola pracovala podle celoročního plánu akcí školy, plánu kontrolní činnosti pro školní rok 2022/2023, který vycházel z dlouhodobé koncepce školy.

 

Školy a školská zařízení – členění

 


I. Školy – nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k 30. 9. 2022)

Typ školy/ŠZ IZO

Nejvyšší

povolený počet žáků

Skutečný

počet

dětí/žáků

Přepočtený počet

pedagogických

pracovníků

Počet dětí/žáků

na přep.počet

ped.prac.

MŠ speciální 0 0 0 0 0
MŠ při zdrav.zařízení 0 0 0 0 0
002050960 85 31 3,00 7,6
ZŠ speciální 110000994 10 7 2 3.5
ZŠ při zdrav.zařízení 0 0 0 0 0
Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 0 0 0 0
Praktická škola 0 0 0 0 0

 

Škola nemá školu při zdravotnickém zařízení...


II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 30.9..2022)

Školské zařízení IZO

Nejvyšší povolený

počet dětí/žáků

(ubyt,stráv.klientů)

Skutečný

počet dětí/žáků

(ubyt.stráv.Klientů)

Z toho

cizích

Přepočtený

počet pracovníků

Školní družina/

klub

11000100/0 24/0 14/0 0 0,618
Školní jídelna 0 0 0 0

0

Internát 0 0 0 0 0
SPC 0 0 0 0 0

 

Škola nemá internát, školní jídelnu ani SPC.

 

 

4.Souhrnné údaje o dětech/žácích

I.Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení(k 30.9.2022)

Typ školy/ŠZ Děti/žáci

Počet tříd

(u ŠD/ŠK počet

oddělení)

Průměrný počet

dětí/žáků na třídu

(oddělení)

MŠ speciální 0 0 0
MŠ při zdravotním zařízení 0 0 0
26 4 6,5
ZŠ speciální 5 1 5
ZŠ při zdravotnickém zařízení 0 0 0
Přípravný stupeň ZŠ speciální 0 0 0
Praktická škola 0 0 0
Školní družina/klub 14/0 1/0

14/0

 

V ZŠ   praktické byly některé ročníky spojeny do jedné třídy.

Škola nemá školu při zdravotnickém zařízení.

 

Škola nemá přípravnou třídu.

Ve škole nestudovali cizí státní příslušníci.

Do základní školy dojíždělo: 3 žáci - Plzeňský kraj, 29 žáků - Středočeský kraj.

 

II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k 30.9.2022)

Druh postižení ZŠ speciální Příp.stupeň Pr.š.
Mentální postižení 0 26 5 0 0
-z toho těžké mentální postižení 0 0 1 0 0
-z toho hluboké mentální postižení 0 0 0 0 0
Sluchové postižení 0 0 0 0 0
-z toho neslyšící 0 0 0 0 0
Zrakové postižení 0 1 0 0 0
-z toho nevidomí 0 0 0 0 0
Závažné vady řeči 0 0 0 0 0
Tělesné postižení 0 0 0 0 0
Souběžné postižení více vadami 0 5 0 0 0
-z toho hluchoslepí 0 0 0 0 0
Vývojové poruchy učení 0 0 0 0 0
Vývojové poruchy chování 0 0 0 0 0
Poruchy autistického spektra 0 1 3 0 0
Bez zdravotního postižení 0 0 0 0

0

 

 

5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy.

I.Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2022/2023 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) - k 1.9.2022

Typ školy/ŠZ Počet přijatých dětí Počet odkladů PŠD
  celkem

v posledním roce

před zahájením PŠD

 
Mateřská škola 0 0

0

Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 0 0

Škola nemá přípravný stupeň základní školy speciální.

Škola nemá mateřskou školu.

 

 

II.Zápis žáků do 1.třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2022/2023, počet udělených odkladů PŠD(k 1.9.2021)

 

Typ školy Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Počet nově přijatých žáků do 1.ročníku
navržený skutečný
0 0 0 2
ZŠ speciální 0 0 0 0

Do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se nedostavilo žádné dítě.

V průběhu školního roku 2022/2023 byli přijati: 4 žáci.

 

III. Údaje o přijetí žáků do praktické školy pro školní rok 2022/2023(k 1.9..2022)

Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých Počet nově otevřených tříd
0 0 0 0
0 0 0 0

Škola nemá praktickou školu.

 

 

6. Údaje o výsledcích ve vzdělání

 

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) - k 30.6.2023

Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků
Základní škola  
Žáci celkem 26
Prospěli s vyznamenáním 2
Prospěli 24
Neprospěli 0
- z toho opakující ročník 0
Průměrný prospěch žáků 3,50
Průměrný počet zameškoných hodin na žáka/z toho neopmluvených 260,912/16.6

 

 

 

Základní škola speciální
Žáci celkem 5
Prospěli s vyznamenáním 1
Prospěli 4
Neprospěli 0
-z toho opakující ročník 0
Průměrný prospěch žáků 2,56
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 383/0
Praktická škola
Žáci celkem 0
Prospěli s vyznamenáním 0
Prospěli 0
Neprospěli 0
-z toho opakující ročník 0

Průměrný prospěch žáků

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

0

Slovně byli hodnoceni žáci základní školy speciální.

Žádný žák nekonal opravnou zkoušku.

Škola nemá praktickou školu.

 

II.Výsledky závěrečných zkoušek v praktické škole (k30.6.2023)

Kód a název oboru Žáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Škola nemá praktickou školu.

 

7. Chování žáků

Chování žáků( k 30.6.2023)

Typ školy Hodnocení chování
velmi dobré uspokojoivé neuspokojivé
Základní škola 22 2 2
ZŠ speciální 5 0 0
Praktická škola 0 0 0

Důvody pro snížení známek z chování: vulgární chování ke spolužákům a vyučujícím.

Výchovná opatření : napomenutí třídního učitele, třídní důtka, ředitelská důtka, snížená známka z chování. Návštěva zákonných zástupců k projednání chování ve škole. Pravidelná spolupráce s OSVZ ŠPZ.

 

8. Absolventi a jejich další uplatnění

Absolventi školy -přijímcí řízení na vyšší typ školy (k30.6.2023)

Typ školy Počet absolventů Přijati do Prš Přijati do OU Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku
2 0 1 0 1
ZŠ speciální 2 0 0 0 0
Praktická škola 0 0 0 0 0

 

2 žáci základní školy ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku, dva žáci Základní školy speciální ukončili povinnou školní docházku v 10. ročníku
 

9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy

 

Nezaměstnaní absolventi praktické školy - podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30.4.2023)

Kód a název oboru Počet absolventů - školní rok 2016/2017 Z nich počet nezaměstnaných -duben 2017
0 0 0
0 0 0

 

Zdroje bez evidence zaměstnaných

 

10. Jazykové vzdělávání na škole

I.Žáci učící se cizí jazyk (k 30.9.2022)

Jazyk Počet žáků Počet skupin
Anglický jazyk 24 3
Jiný jazyk 0 0

 

II.Učitelé cizích jazyků - rozložení kvalifikace (k 30.6.2022)

Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících Rodilí mluvčí
pedagogická i odborná částečná žádná
Anglický jazyk 3 0 3 0 0
Jiný jazyk 0 0 0 0 0

Výuka cizího jazyka na typu naší školy je v oblasti základních pojmů. Vyučující mají základní znalosti anglického jazyka. Dosažená znalost postačuje výuce. Jazykově se vzdělávají.

 

11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

Materiální vybavení učebnicemi a učebními pomůckami je dostatečné. Škola se snaží v rámci finančních možností inovovat technické vybavení, tak aby odpovídalo technické úrovni roku 2023.
Většina učeben je vybavena audio a video technikou, kterou učitelé využívají při výuce – výukové programy. Škola vlastní dva přenosné notebooky a dva menší tablety na kterých je možno přes mobilní data projektor prezentovat výukovou prezentaci. Počítačová učebna má 12 stabilních pracovišť. Počítače jsou vybaveny softwarem Windows, trvale připojeny k internetu a naplněny výukovými programy. V rámci podpory distanční výuky a informační technologie získaly školy na podzim 2021 od MŠMT finanční podporu na zakoupení 12 notebooků.
Počítačová učebna je využívána jak v rámci hodin informatiky, tak i jako doplnění učiva v jiných předmětech. Ve dvou kmenových učebnách jsou interaktivní tabule, které jsou využívány téměř ve všech předmětech.
Škola zakoupila pro žáky v rámci programu Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti a podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí pro ZŠ, SŠ A KON. pro rok 2023 nové tablety a digitální pomůcky pro žáky se speciálními potřebami
Pedagogové školy jsou absolventi základního kurzu počítačové gramotnosti Z1.

 

12. Údaje o pracovnících školy

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30.9.2022)

Počet pracovníků

celkem fyzický/

přepočtený

nepedagogických

fyzický/

přepočtený

pedagogických

fyzický/

přepočtený

pedagogických

s odbornou kvalifikací

Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac.
16/10 4/1,7 12/8,3 6 4

 

Základní škola 26 žáků.

Základní škola speciální 5 žáků.

Celkem ve škole 31 žáků.

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k30.9.2022)

Počet pedag.pracovníků do 30let 31-40let 41-50let 51-60let nad60 Z toho důchodci

Průměr

věk

Celkem 0 1 2 4 4 3 55,27

z toho

žen

0 1 2 4 4 3 57.12

 

 

III.Pedagogičtí pracovníci-podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k30.9.2022)

Počet ped.pracovníků - dosažené vzdělání

vysokoškolské

magisterské a

vyšší

vysokoškolské

bakalářské

vyšší

odborné

střední základní
3 1 2 5 0

 

IV. Pedagogičtí pracovníci - podle délky praxe (k30.9.2022)

Počet pedagogických pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30let
2 2 3 1 3

 

Ve škole pracovaly dvě pedagogické asistentky pro žáky se zdravotním postižením. Byly přínosem pro pedagogickou činnost. Současný počet pedagogických asistentů odpovídá potřebám školy. V novém školním roce bychom chtěli počet asistentů navýšit z důvodu přijetí nových žáků PAS.

 

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k30.9.2022)
 

Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl.
Český jazyk 15 12
Matematika 11 10
Občanská výchova 2 2
Dějepis 4 0
Zeměpis 3 2
Přírodopis 3 2
Přírodověda 2 0
Vlastivěda 2 2
Fyzika 4 0
Chemie 4 2
Prvouka 4 0
Výtvarná výchova 6 4
Hudební výchova 6 0
Pracovní vyučování 8 3
Rýsování 0 0
Informatika 6 0
Tělesná výchova 8 6
Anglický jazyk 9 0
Mediální výchova 0 0
Společenská výchova 0 0
Výchova ke zdraví 3 3
Dorozumívací dovednosti 2 2
Sebeobslužné činnosti 2 2
Celkem 104 52

 

 

13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků

Školení BOZP a PO zaměstnanci p. Svoboda
Porada ředitelů – on line + osobně Nesuchyně
Revize RVP ZV a nutné změny ŠVP – on line
Školení RVP ZV digitální technologie – online
Vzdělávací centrum – NAUTIS Praha
Aktuální změny v pracovních předpisech – J. Valenta, Praha
Setkání kmotrů – ZOO Plzeň
Zažít prevenci – KÚSK Praha
Povinná dokumentace metodika prevence - online
Prevence při šikaně a kyberšikaně – NPI Praha (online)
KAP – KÚ (Radnice Hořovice)
PPP Hořovice – setkání VP (Hořovice)
Revize RVP ZV – par. 16, odst. 9 Informatika (online)
Spisová služba – začátečníci Praha KÚSK
Funkční studium pro ředitele škol – online (od 9. 12. 2022 – 26. 6. 2023)
Zavedení Robotiky do vyučování – online
Alternativní a podpůrné komunikace dětí PAS – Praha
Najděte klíč ke svému potenciálu – výchovné poradenství MÚ Beroun
EVVO – online vzdělávací semináře (půdní proplétání živého a neživého
Povinná dokumentace pro řízení škol
BOZP a PO a současné legislativní změny
Digitální kompetence a jak na ně
Digitální kompetence ve školách dle par. 16, odst. 9
Kurz pro hospodářky školy – 3- - 31. 3. 2023 (online)
Samostudium: Pedagogové využili všech 12 dnů samostudia, a to v době prázdnin.
Finanční náklady vynaložené na DVPP činily: 20 483,9 - Kč

 

 

 

14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Ve školním roce 2022/2023 se konaly: kroužky doučování – Český jazyk, Matematika, Informatika

 

Projekty

Prosinec Vánoční zvyky Školní projekt 30žáků
  Vánoční písničky na přání Školní projekt 28žáků
Leden Komenský a my - celoroční Národní pedagogické muzeum 30žáků
Únor Soutěž finanční gramotnosti(celorepubliková soutěž) MŠMT 14žáků
  Památník Lidice Město Lidice 4žáci
  Dopravní výchova Školní projekt 29žáků
Březen Dem mateřského jazyka Školní projekt 30žáků
  Ponožkový den Školní projekt 24žáci
Duben Modrý den Školní projekt 30žáků
  Den rodin Školní projekt 30žáků

 

Cvičení v přírodě

 

říjen Turistický pochod a cvičení v přírodě Hořovice a okolí 19žáků
duben Turistický pochod a cvičení v přírodě Hořovice a okolí 15žáků
květen Turistický pochod a cvičení v přírodě Hořovice a okoli 24žáků

 

Sběrové soutěže

září

říjen

VLS Jince

kaštany

žaludy

100kg
celoročně sběr baterií a elektrozařízení ASEKOL s.r.o.

baterie 15kg

elektrozařízení 100kg

 

Besedy

listopad Beseda MAP - hvězdy 22žáků
prosinec MAP - Polytechnické vyrábění 30žáků
  Školní vánoční besídky ve třídách 25žáků
květen Beseda s Policií ČR 20žáků
červen Třídní výlety 25žáků
  Celoškolní výlet - Země ráj 29žáků

 

Ostatní aktivity

září Patronát v ZOO Plzeň-Klokan Rudý 22žáků
prosinec Mikulášská nadílka 30žáků
  Školní vánoční besídky ve třídách 25žáků
červen Třídní výlety 25žáků
celoročně Každé první úterý v měsíci se setkávají žáci a učitelé o velké přestávce na školní chodbě:co bylo,bude,narozeniny,vyhodnocení soutěží,schránka důvěry. 30žáků

 

 

Ve zdravé škole zdravý vzduch – aneb nám se daří – Metodik prevence
Celoroční projekt. Cílem projektu Metodika prevence bylo formovat osobnost žáka, která je schopna s ohledem na svůj věk se orientovat v dané tematice, vážit si svého zdraví, zvládat základní sociální dovednosti, nakládat s volným časem.
Klima třídy p.Sixta
1. – 9. ročník
+
Speciální třída
Projekt Environmentální výchovy:
Sběr kaštanů a žaludů pro Zvířátko v Olešné a VLS Jince.
Sběr baterií a elektrozařízení.
Spolupráce se ZOO Plzeň-sponzorování Klokana rudého.
Ukliďme si svět – jak teče voda, mapa elektroodpadu, elektrosaurus
23 žáků
30 žáků
18 žáků
15žák
Vánoce – projekt o vánočních zvycích, pečení vánočního cukroví, vyrábění vánoční ozdoby na stromeček na chodbě Celoškolní projekt
Školní jednodenní Projekty:
Barevný svět-aneb malování a tvoření pro radost.
Tvořivé hry.
Deskové hry.
Informatika-multimediální tvorba
Žákovská knihovna.
20 žáků
15 žáků
18 žáků
19 žáků
21 žáků
20 žáků
Školní družina

Celoroční projekt deskové hry. Pokračování projektu z minulého školního roku.
Děti se učí pravidla deskových her, Dáma, Člověče nezlob se a dalších. Poměřují své síly, učí se vítězit ale i prohrávat, být čestní a ctít pravidla

I.stupeň

PT

 

Celostátní projekty

„72 hodin“ Říjen 2021 Celostátní projekt
Projekt je zaměřený na tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR
Projektu se zúčastnilo 20 žáků. Sběr kaštanů, žaludů pro lesní zvěř v Lesoparku Drážkovka. Úklid v areálu Spartaku Hořovice a koupaliště, opékání buřtů. Sběr jablek pro zvířátka ve Zvířátkově, úklid školní zahrady.

T-Mobile

Olympijský běh

červen2022 Celostátní projekt Olympijská myšlenka-pohybem a sportem posílit naši imunitu.
Běh v Lesoparku Dražovka.
Sněhuláci pro Afriku leden-únor2022 Celostátní projekt
Projekt zaměřený na pomoc získat finanční prostředky na vybavení škol v Africe.
Každá třída postavila sněhuláky na školním hřišti a v okolí školy. Zaslala fotografie sněhuláků do celostátní soutěže.
Den Mateřského jazyka únor2022 Den Českého jazyka Učili jsme se jazykolamy, tvořili masky, luštili křížovky
Modrý den duben2022 Den Autismu Ve škole byly lucerničky, které svítili modrou barvou na podporu dětí s autismem.
Ponožkový den 21.3.2022 Den Downova syndromu Děti přišly v každé ponožce jiné, tvořili jsme barevné veselé ponožky.
Ovoce do škol celoročně Celostátní projekt

Zdravá výživa, zdravý pohyb, zdravý životní styl.

 

Škola nemá spolupráci se zahraničními školami.

 

15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Škola nepořádá kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání.


16. Výchovné a kariérní poradenství
V oblasti výchovného a kariérního poradenství je činnost dlouhodobě zaměřena na přiměřenou poradenskou činnost ve směru volby učebního oboru, a to s ohledem na individuální schopnosti každého žáka.
V letošním školním roce jsme navštívili: Burzu učilišť v Berouně, absolvovali jsme besedu na Úřadu práce v Berouně, byli jsme na dni otevřených dveří v SOU a OU Beroun Hlinky.
Žáci byly průběžně během celého školního roku ve škole prostřednictvím sociálních sítí internet on-line informováni o nabídkách ke vzdělávání na SOU a OU.
Pro rodiče vycházejících žáků jsme pořádaly individuální rodičovské schůzky (4 žáci). Samozřejmostí je pomoc a konzultace při vyplňování přihlášek ke střednímu vzdělávání.
Žákům byly během celého školního roku předávány písemné i elektronické nabídky SOU a OU.
V hodinách informatiky a občanské výchovy, výchovná poradkyně žáky průběžně informovala o podmínkách přijímacího řízení a o dalších možnostech vzdělávání.
Z celkového počtu 6 vystupujících žáků, byli přijati do učebního oboru 3 žáci, 3 žáci si přihlášku nepodali.
Výchovná poradkyně řešila méně problémů s neomluvenou absencí. Rodiče omlouvali žáky s několikadenním zpožděním, v některých případech musela škola požádat o spolupráci příslušný OSVZ. Neustálým problémem je zdravení žáků a časté omluvenky od rodičů v hodinách tělesné výchovy.
Základní informace byly rodičům podávány telefonicky nebo osobně při třídních schůzkách a individuálních konzultacích. Výchovná poradkyně měla pevně stanovenu dobu, která byla žákům i rodičům známa a bylo možno v průběhu školního roku ji navštívit a případný problém řešit. Schůzku bylo možné domluvit individuálně, kdykoliv. Ve škole je schránka důvěry, kam mohli žáci vkládat dopisy směřované k výchovné poradkyni, metodičce prevence nebo vedení školy.
Každé první úterý v měsíci se setkávali žáci a učitelé na školní chodbě ve škole, kde společně s vyučujícími hodnotili činnost školy v uplynulém měsíci.
Součástí výchovné práce je zprostředkování spolupráce se Školskými poradenskými zařízeními, zvláště speciálně pedagogickými centry, Městským úřadem Hořovice – odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
Pro rodiče žáků, zprostředkování spolupráce s centrem pro volbu povolání při Úřadu práce a vybranými pracovišti. V případě zájmu rodičů předání informací o drogových centrech a dalších specializovaných pracovišť v ČR.

17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, případně o dalších kontrolách.
Ve školním roce 2022/2023 neproběhla žádná inspekční činnost ve škole.

18. Další činnost školy
Při škole pracovala Školská rada ve složení – zástupce zřizovatele, zástupce rodičů a zástupce pedagogů školy.
Škola se zapojila do soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“,
Projekt ekologické výchovy.
Škola se zapojila do celostátního Projektu 72 hodin, Modrý den, Sněhuláci pro Afriku.
Škola je vybavena sběrnými nádobami na třídění plastu, papíru, skla, použitých baterií a malých elektrospotřebičů. V celoročním projektu Recyklohraní, škola plnila zadané úkoly společnostmi ASEKOL s.r.o.
Žáci se zúčastnili výtvarných soutěží v rámci okresu, kraje i celorepublikové viz. výše uvedeno v tabulkách.
V rámci prevence sociálně patologických jevů škola má vypracován Minimální preventivní program. Celoročně probíhal školní projekt Ve zdravém těle zdravý vzduch, který je zaměřen na vztahy mezi žáky ve škole.
Škola je řadu let zapojena do celostátního projektu Ovoce do škol.
Pedagogové školy každodenně působí na žáky ve směru zdravého životního stylu.
Škola má vypracován Plán environmentální výchovy. V rámci, kterého ve škole proběhl projekt „Význam třídění odpadů pro člověka“.
Škola má patronát nad Klokanem Rudým v ZOO Plzeň. Žáci se několik let starají ve škole o vodní želvu, každý měsíc vždy jedna třída krmí a čistí akvárium, žáci získávají praktické informace o životě zvířat.
Škola celoročně spolupracovala se svým zřizovatelem Středočeským krajem, obcemi, základními školami a odbornými učilišti v berounském regionu, Úřadem práce, PPP, SPC, odborem sociálních věcí a zdravotnictví, Městskou policií, Policií ČR, Městským úřadem Hořovice, SVP.

I.Základní údaje o hospodaření školy

 

Základní údaje o hospodaření

v tis.Kč

Za ro 2022(k31.12.) Za 1.pol.roku2023(k30.6.)
Činnost Činnost
Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková
1. Náklady celkem 8,810.557,56   3,976.012,67  
2. Výnosy celkem 8,775.427,03   3,920.306,40  
z toho příspěvky a dotace na provoz 8,560.327,-   3,897.156,-  
  ostatní výnosy 215.100,03   23.150,40  
3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

před zdaněním

-35.130,53   -55.706,27  

 

II.Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis.Kč Za rok 2022 (k31.12.)                 
1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)  
2. Přijaté dotace z rozpočtu kraje(včetně vrácených príjmů z pronájmu)  
3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem )INV) 7 707811,-
z toho

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353)

z toho mzdové výdaje(platy a OPPP)

ostatní celkem(např.UZ33013,33163-vypsat všechny)

z       Digitální propast UZ 33088

toho  NPO doučování UZ 33086

 

 

 

7 578461,-

5 548650,-

129350,-

 

99000,-

30350,-

 

 

 

 

4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (INV) 852516,-
  běžné provozní výdaje celkem(UZ000) 673516,-

z

toho

ostatní účelové výdaje celkem(vypsat všechny -např,UZ001,002,003) 179000,-
  z toho  Nájemné 007 179000,-
5. Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU,FM EHP/Norsko atd) 23153,.

 

20. Závěr
Činnost školy ve školním roce 2022/2023 proběhla v běžném režimu.
Výchovně vzdělávací proces byl směrem k žákům naplněn dle předem daných cílů. Do učebních oborů a středních škol byli přijati 2 vystupující žáci.
V technicko – materiální oblasti škola doplnila materiální vybavení dle potřeby pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pomůckami informačně technického.
V preventivní a zájmové činnosti škola nabídla žákům soutěže v rámci školních projektů. Zájmové kroužky byly letos zaměřené především na doučování, kde si žáci doplňovali zameškané učivo.
Škola celoročně spolupracuje s Pedagogickou psychologickou poradnou v Hořovicích, Králově Dvoře, Rokycanech. Speciálně pedagogickými centry v Berouně, Rakovníku, Příbrami a Plzni.
Po deváté se naše škola již tradičně zúčastnila celostátního Projektu „72 hodin“. Je to dobrovolnický projekt, který se zaměřuje na pomoc lidem, přírodě a místu, kde žijeme. V říjnu jsme pořádali čtyřhodinovou úklidovou brigádu v Lesoparku Dražovka, sbírali jsme kaštany a žaludy pro lesní zvěř VLS Jince a Zvířátkov Olešná.
2. duben 2023 byl vyhlášen jako celosvětový den autismu, s kterým je spojená modrá barva jako symbol komunikace a přátelství. Naše škola vytvořila projekt „Modrý den“. Večer se rozsvítila modrá světla na podporu dětí s poruchou artistického spektra. K tomuto projektu máme velice blízko, jelikož několik žáků naší školy mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra. Tradičně se k nám připojují i někteří rodiče právě těchto dětí.
Vysvědčení bylo předáno žákům 30. 6. 2023.
Škola je vzhledem ke své poloze a spádovosti přiměřeně naplněna a poskytuje potřebným žákům možnost plnohodnotného základního vzdělání. Naplněním tohoto poslání jim umožňuje úspěšné zapojení do dalšího vzdělávání.
Datum zpracování zprávy: 15. 9. 2023
č.j..: 0384/2023/ZSS