A picture

Navigace

Obsah

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Svatopluka Čecha 455, 26801 Hořovice, www.spechorovice.cz
infospec@email.cz, info@spechorovice.cz
Tel: 311512958, 732843699

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY
2023 - 2028

Úvod
Koncepce rozvoje a řízení Základní školy Hořovice, příspěvkové organizace na 5 let, je
dokumentem, který se stále vyvíjí. Je otevřený návrhům ze strany žáků, rodičů, pedagogů
i veřejnosti. Protože školství neustále čelí novým výzvám, je tento dokument průběžně
revidován a doplňován o nové cíle, které vedou k naplnění dlouhodobé vize.
Cílem celé tento koncepce je především zvyšování kvality výchovy a vzdělání žáků na
základě spolupráce vedení školy, učiteli, rodiči, žáky a zřizovatelem školy. I nadále chceme
podporovat tvořivé myšlení, respektování druhých, získávání zdravého sebevědomí a
rozvíjení schopnosti sebehodnocení. Důraz je a bude nadále kladen na individuální přístup
a respektování všech žáků, jejich možností, schopností.

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název : Základní škola Hořovice, příspěvková organizace

adresa : Svatopluka Čecha 455, 26801 Hořovice

IČO :                      708 463 75

IZO :                      ZŠ : 002 050 960

                             ZŠS : 110 000 994

identifikátor školy : 600021548

datové schránky :   3y8wzfu

kontakt tel. :          311 512 958

e-mail :                 info@spechorovice.cz

web :                    www.spechorovice.cz

vedení školy ředitelka: Mgr.Marie Chadrabová

 

 

Vzdělávací programy:
ŠVP ABECEDA pro život č.j.313/2007, dle RVP ZŠS díl I. a díl II.
ŠVP ABECEDA pro život č.j.0295/2018/ZSSBE pro žáky s minimální doporučenou úrovní
očekávaných výstupů dle platných příloha
Příloha Informatika č.j. 0266/2023/ZSSBE

 

Zřizovatel

název zřizovatele :   Krajský Úřad Středočeského Kraje

adresa zřizovatele:   Zborovská 11, Praha 5

kontakt tel. :            257 280 111, 257 280 293

e-mail :                   kr-s.cz

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Hořovice, příspěvková organizace, zřízena Krajským úřadem
Středočeského kraje, podle § 16 odst.9 školského zákona. Vzdělává žáky s lehkým,
středním a těžkým mentálním postižením, také žáky s více vadami a autismem. Vše na
základě písemného souhlasu zákonného zástupce a písemného doporučení školského
poradenského zařízení. Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení.
Ve škole se vyučuje dle ŠVP Abeceda pro život – RVP ZŠS, ZŠ pro žáky s minimální
doporučenou úrovní očekávaných výstupů a od 1. 9. 2023 s přílohou Informatiky pro žáky
1. stupně.

 

Materiálně technické podmínky pro výuku
Škola zřízená podle §16 odst.9 školského zákona pro žáky s lehkým mentálním
postižením s 1. až 9. postupovým ročníkem, a pro žáky se středním a těžkým postižením,
kombinovanými vadami a autismem s 1. až 10. ročníkem. Nejedná se o spádovou školu.
Navštěvují ji žáci z Hořovic a sousedních obcí. Budova se nachází blízko centra města,
v těsném sousedství autobusového nádraží, což je pro děti tohoto typu, neocenitelnou
předností i z pohledu dosažitelnosti a bezpečné docházky do školy.
Škola je umístěna v pronajaté budově Městského úřadu Hořovice. Nemá vlastní jídelnu a
tělocvičnu. Součástí školy je školní zahrada, kde se nacházejí školní pozemky pro výuku
pěstitelských prací a také svépomocí vybudované sportovní hřiště. Celkově působí škola
příjemným, útulným a rodinným dojmem. Učebny jsou rozměrově menší, a tak především
v učebnách na 1. stupni je pamatováno na relaxační a hrací prostory. Škola má vlastní
žákovskou a učitelskou knihovnu, počítačovou učebnu, cvičnou školní kuchyňku, učebnu
pro dílenské práce, keramickou dílnu, učebnu výtvarné a hudební výchovy. Většina
učeben je vybavena audio a video technikou, kterou učitelé využívají při výuce. Počítačová
učebna má 12 stabilních pracovišť. Počítače byly zakoupeny z projektu ESF EU OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou vybaveny softwarem Windows, trvale
připojeny k internetu a naplněny výukovými programy. Počítačová učebna je využívána jak
v rámci hodin informatiky a informačních technologií, tak i jako doplnění učiva v jiných
předmětech. Škola zakoupila pro žáky v rámci programu Národní plán obnovy – Prevence
digitální propasti a podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj
informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí pro ZŠ, SŠ A KON. pro rok
2023 nové tablety a digitální pomůcky pro žáky se speciálními potřebami. Škola je
zapojena do projektu Ovoce a Mléko do škol. Cílem projektu je přispět k vytvoření
zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí 1. stupně

Silné stránky školy:
- dobrá spolupráce se zřizovatelem
- podporujeme zdravý životní styl: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol
- zapojujeme se do různých projektů: projekty EVVO, Škola udržitelného rozvoje KÚSK,
projekt Krokusy, Svět očima dětí, Komenský a my a další dle aktuálních nabídek.
- vhodná poloha školy, dobrá dopravní dostupnost pro dojíždějící žáky. počítačová učebna
s 12 pevnými počítači
- školní knihovna
- školní kroužky pro žáky : Kroužek keramiky, Kroužek šikovné ručičky, Kroužek doučování
- učebna výtvarné a hudební výchovy
- samostatná učebna pro individuální práci asistentů a žáků
- dobrá vybavenost ICT technikou (počítače, tablety, notebooky, interaktivní tabule)
- školní kuchyňka pro využití při PV
- samostatné prostory pro školní družinu
- školní zahrada se záhony na PV, hřiště, pískoviště
- spolupracující tým pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců
- ochota všech pracovat i nad rámec svých povinností
- široké spektrum absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP
- velmi dobrá spolupráce se školními poradenskými zařízeními (PPP, SPC..)
Slabé stránky školy:
- nemáme vlastní tělocvičnu (využíváme sportovní halu TJ Hořovice)
- nemáme vlastní školní jídelnu (žáci dochází na obědy od SOU a OU Hořovice)
- nemáme dostatečně kvalifikovaný pedagogický sbor (i přes různé způsoby – inzeráty,
ÚP... se nám nedaří do školy přivést dostatečně odborně kvalifikované pedagogy)
- stav budovy (škola je v pronájmu města Hořovice, je pro nás složité vyjednat některé
opravy – výměna střešní krytiny...)
- škola nemá dosud bezbariérový přístup

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek: (dle finančních možností)
- zlepšit prostorové a hygienické podmínky (výměna radiátorů na wc – přízemí, 1. patro,
výměna wc chlapecké přízemí, 1. patro.
- výměna interiérových dveří školní družina, dveře WC přízemí
- výmalba školní družina, 1. třída (přízemí)
- zřízení samostatné školní knihovny (návštěvní místnost)
- příjímací místnost pro rodiče a návštěvy
- postupně modernizovat a inovovat ICT techniku, doplňovat učební a didaktické pomůcky
- ve spolupráci s MÚ Hořovice vybudování bezbariérového přístupu
Personální podmínky
V současné době má škola přibližně kolem 33 žáků a 10 pedagogických pracovníků. Z
toho je 6 pedagogů, 3 asistenti pedagoga a 1 vychovatelka. Provoz školy zajišťují 2
provozní pracovníci, administrativní pracovnice a účetní školy. Věkový průměr je 50 let.
Vzdělanost pedagogů je podprůměrná.
Hlavním úkolem je vytvořit stabilní spolupracující tým učitelů, který se snaží o rozvoj a růst
školy a uvědomuje si vlastní zodpovědnost za její profil. Vedení školy dosahuje výsledků
prostřednictvím práce celého týmu zaměstnanců.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek:
- - podpora prohlubování a dokončení kvalifikačního studia = zajistit, aby ti s dokončeným
vzděláním po dokončení studia zůstali
- pečovat o odborný růst pedagogického sboru
- umožnit a podporovat DVPP
- udržení stabilního pracovního týmu
- společně promýšlet koncepci rozvoje školy, celoroční plán školy
- vést pedagogy k sebehodnocení.
- podpora spolupráce mezi pedagogy (metodické sdružení 1. stupně, předmětové komise
vzájemné hospitace)
- pravidelné vzdělávání sborovny v oblasti ICT technologií

Vzdělávání žáků
Vzdělávání žáků probíhá dle ŠVP Abeceda pro život. Snažíme se o to, aby každá hodina a
přístup k žákovy byl vždy profesionální s ohledem na jedinečnost a individuální potřeby
každého žáka. V hodinách jsou využívané vhodné metody, přístupy, vzdělávací pomůcky.

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek:
- snažit se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima každého
jednotlivce v závislosti na jeho možnostech a potřebách
- důsledně dbát na individuální potřeby žáků
- oceňovat i sebemenší úspěchy žáků vedoucí k zvyšování jejich sebedůvěry
- větší motivace k dalšímu studiu po základní škole
- větší zapojení zákonných zástupců do chodu a vzdělávání žáků (možnost účasti ve
výuce, školním výletě akcích školy)
- větší prezentace žáků – školní akademie pro rodiče, výstava prací žáků
- více projektových dnů, celoškolních akcí (výlety a pod)
Způsob hodnocení žáka
Hodnocení je zpětná vazba určující míru zvládnutí určitého úkonu. Měla by sdělovat
informaci o tom, jak žák dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil, popř. v čem
ještě chybuje. Hodnocení žáků probíhá formou klasifikace, slovního hodnocení, kombinací
klasifikace a slovního hodnocení.

 

Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek:
- využívat více hodnotící razítka a obrázky v 1. ročníku
- užívat více povzbuzující pochvaly a povzbuzení k práci
- vést žáky k sebehodnocení.

Oblast prevence sociálně patologických jevů a enviromentální výchovy
Na škole funguje Metodik prevence sociálně patologických jevů a Metodik enviromentální
výchovy. Obě metodičky úzce spolupracují s výchovnou poradkyní a vedením školy.
Vzhledem k tomu, že je ve škole menší počet žáků, celkem se nám daří eliminovat různé
druhy problémů. Ne ale vše (kouření, záškoláctví...) Zapojujeme se do školních,
městských, krajských celorepublikových i celosvětových projektů
Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek:
- více plánů besed a přednášek
- zkvalitňovat aktivity v oblasti primární prevence, enviromentální výchovy,
zapojování do grantů
- prohlubovat spolupráci tříd
- aktivně zapojovat školu v oblasti environmentální výchovy (rozvíjet vztah k
přírodě)
- rozvíjet a podporovat sportovní činnost v rámci školy: projekty Sazka Olympijský víceboj,
účastnit se sportovních soutěží
Organizace řízení a informační systém
Pracovníci jsou informováni o dění ve škole na pedagogických radách, provozních
poradách, aktuálních informací na nástěnkách ve sborovně. Pro žáky i rodiče slouží
informační nástěnky ve škole, před školou, webové stránky školy.
Ve škole probíhají konzultační hodiny – třídních učitelů, Výchovné poradkyně, Metodika
prevence.
Dále jsou pravidelně: třídní schůzky, dny otevřených dveří a po domluvě mají rodiče
možnost se zúčastnit vyučování a konzultovat výchovně vzdělávací problémy. Využíváme
komunikaci přes Žákovskou knížku, email, telefony, písemná oznámení, webové stránky
školy.
Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek:
- i nadále usilovat o maximální informovanost zaměstnanců školy
– roční plán, měsíční plány, provozní porady, pedagogické rady
- pro zlepšování informovanosti veřejnosti v obci pravidelně přispívat do místního
tisku
- pravidelně aktualizovat webové stránky školy

 

Kontrolní a hospitační systém
Plán kontrolní činnosti školy v oblasti pedagogické je součástí ročního plánu školy.
Kontroly probíhají formou pozorování, hospitací, pohovorů, zastupováním ve výuce,
kontrolou pedagogické dokumentace a práce třídního učitele, vyhodnocováním písemných
prací žáků.
V ekonomické oblasti se řídíme platnými směrnicemi.
V oblasti provozní probíhají pravidelné kontroly a revize všech potřebných zařízení.
Rovněž probíhají pravidelné prověrky bezpečnosti, požární ochrany a první pomoci.
Pod kontrolou je i nářadí určené ke cvičení (pod pravidelnou revizí zaměstnanců Tj
Hořovice).
Rovněž probíhají kontroly dodržování provozního řádu školy zaměstnanci. Součástí
systému je také kontrolní činnost zřizovatele, státních orgánů, inspekce a školské rady.
Výsledky těchto kontrol jsou zveřejňovány ve výročních zprávách.
Hlavní úkoly ke zlepšení podmínek:
- zkvalitňovat systém kontrolní činnosti vedoucích pracovníků (pravidelnost,
opakovatelnost)
- vyhodnocovat výsledky kontrolní činnosti a používat je dále ke zlepšování podmínek
práce.


Priority školy
1. Příprava žáků pro praktický život
2. Pozitivní vztah k pohybu
3. Zvládat základní dovednosti s ICT technikou
4. Školní poradenství
5. Celoživotní vzdělávání našich učitelů
6. Rozvíjení gramotnosti – čtenářské, finanční, ICT
7. Rozvíjení spolupráce s rodiči, odborníky, ŠPZ

 

ZÁVĚR
Cíle a zaměření školy jsou reálné a v určitém časovém horizontu i dosažitelné. Nutno
podotknout, že uvedené směřování a aktivity nemůže škola z převážné většiny vykonávat
bez potřebné podpory zřizovatele, rodičů, města Hořovice a řady dobře fungujících
podpůrných organizací.
Chceme i nadále stát na základních hodnotách školy:
1. Každé dítě je originál a individualita, které si zasluhuje přístup s úctou, ohleduplností
2. Bereme každého žáka bez předsudků o jejich schopnostech a možnostech
3. Respektujeme individuální tempo, možnosti, schopnosti
4. Podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe a své schopnosti u dětí, učitelů i ostatních
spolupracovníků.
5. Každý pedagog je pro žáka průvodcem, který mu pomáhá najít cíle, cestu a radost z
poznání
6. U žáků budujeme samostatnost, ale vždy jsme připraveni jej podepřít a vést

 

„VĚŘÍME, ŽE V KAŽDÉM ČLOVĚKU JE VELKÝ POTENCIÁL, KTERÝ CHCEME PRÁVĚ
U NAŠICH ŽÁKŮ OBJEVOVAT A ROZVÍJET“.

 

V Hořovicích 3. 1. 2023
Mgr. Marie Chadrabová, ředitelka školy