A picture

Navigace

Obsah

Věříme, že tato „Koncepce rozvoje školy“ především pomůže zvýšit kvalitu výchovy a

vzdělávání, které je školou poskytováno a přinese další zlepšení spolupráce mezi vedením

školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. Jejím základním rysem je snaha o komplexnost

pohledu na rozvoj školy a zejména naprostá otevřenost.

Při úvahách o dalším rozvoji naší školy musíme vycházet ze čtyř základních otázek:

1. Kde jsme nyní.

2. Kam se chceme dostat.

3. Jak se tam dostaneme.

4. Co pro to uděláme.

1. Kde jsme nyní.

Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 455 je vzdělávací institucí, jejímž posláním je

poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a

zaměřením školy, vycházející ze standardu základního vzdělání v podobě Školního

vzdělávacího programu. Snaží se vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi

lidmi, uplatnění v životě a rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně

myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu

s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží

těmto závazkům dostát.

1.1. Charakteristika školy

Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 455 je plně organizovanou školou zřízenou Krajským úřadem Středočeského kraje. 

Základní škola je zřízena podle §16 odst.9 ŠZ, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: pro žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, pro žáky s kombinovanými vadami a autismem.

Součástí školy je školní družina.

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího  programu, ABECEDA pro život:

RVP ZV-LMP, RVP ZV s IVP,  RVP ZŠS  I. a II. díl.

Základní škola má devět ročníků, speciální škola deset ročníků. Je školou úplnou. 

Školní družina má jedno oddělení. 

Škola je složená ze dvou budov. Základní budova dříve sloužila jako jesle. V roce 1992 se do ní přestěhovala Základní a pomocná škola Hořovice, která zde sídlí do současné doby, ale byla přejmenována na současný název školy. Menší budova na školní zahradě slouží jako keramická dílna a domeček na zahradnické nářadí. Budova má jedno patro. V přízemí je školní družina, tři učebny speciální školy, dvě šatny, ředitelna, odborná učebna kuchyňských prací.

V patře se nachází kancelář, sborovna,  tři učebny pro žáky 1. a 2. stupně, odborná učebna informatiky, a výtvarné výchovy. V suterénu je dílna na pracovní vyučování.

Škola není školou spádovou.

Vzdělávají se zde žáci z blízkého okolí Berounska, Příbramska a Rokycanska.  

1.2. Personální podmínky

V současné době má škola průběžně 30 žáků a 10 pracovníků. Pedagogických

pracovníků je 8 z toho 5 učitelů 2 asistenti pedagoga a 1 vychovatelka. Provoz školy zajišťují 2 provozní pracovníci. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 52 let. Kvalifikovanost učitelů je nyní 70 %.  

2. Kam se chceme dostat.

Hlavní poslání školy je kvalitní nabídka vzdělávacích a zájmových aktivit poskytující nejen široké možnosti vzdělávání, ale zejména aktivní partnerství rodinám v oblasti výchovy dětí. Východiskem je samozřejmě vzdělávací program „Abeceda pro život“. Škola musí vytvářet stejný prostor a stejné podmínky pro všechny žáky.

Veškeré dění na škole musí mít jediný cíl: kvalitní výchovný a vzdělávací proces a zejména

spokojenost žáků.

Škola, v návrhu koncepce jejího rozvoje, žákům poskytne nejen kvalitní vzdělání, ale zároveň

jim také nabídne i možnosti využití volného času. Stane se nejen centrem vzdělanosti, ale

současně i centrem volnočasovým, kulturním, sportovním a společenským. Školu nechápeme

jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování, ale chceme, aby byla otevřena dětem

(nejen žákům školy), které budou mít zájem se ve volném čase vzdělávat, hrát si nebo

sportovat.

Budeme usilovat o to, aby se rodiče stali přirozenými a žádoucími partnery školy, jejich

názory a připomínky budou respektovány. Chceme rodiče “vtáhnout” do dění ve škole,

pravidelně je informovat pomocí internetových stránek, školním časopisem či každoroční výroční zprávou.

K dosažení žádoucího cílového stavu je potřeba vytyčit hodnoty školy a principy, na jejichž

základě se budeme rozvíjet. Dále je potřeba stanovit si priority rozvoje a profil našeho

cílového absolventa.

2.1. Principy

· Orientace na budoucnost: připravujeme děti na život v moderní společnosti.

· Jedinečnost každého: umožňujeme dětem, aby se učili stylem, který jim je vlastní.

· Vnitřní motivace: podporujeme přirozenou radost z učení. 

· Osobní vztahy: dítě je náš partner, se kterým se učíme.

2.2. Naše hodnoty

Věříme, že v každém člověku je velký potenciál. Pomáháme jej objevovat a rozvíjet.

· Bereme děti bez předsudků o jejich schopnostech a předpokladech.

· Každý má šanci najít v sobě schopnost, na kterou má předpoklady a nadání.

· Respektem k individuálnímu tempu a potřebám umožňujeme každému dosažení jeho

osobního maxima.

· Podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe a své schopnosti u dětí, učitelů i ostatních

spolupracovníků.

Respektujeme potřeby dětí, rodičů, učitelů a společnosti. 

· Potřeby dětí, rodičů, učitelů a dalších zúčastněných jsou pro nás klíčové. 

· Vytváříme takové prostředí, aby děti, rodiče i učitelé chtěli a mohli sdělovat vše, co

potřebují.

· Podporujeme učitele v rozvíjení sebereflexe a pomáháme jim, aby mohli uplatňovat

své silné stránky, byli sami sebou a zažívali úspěšný život.

· Je pro nás velmi důležité, jak děti spolupracují. 

·  Máme systém jasných pravidel a vyžadujeme jejich respektování dětmi, rodiči, učiteli i dalšími spolupracovníky.

· Zaručujeme naplnění státem předepsaných vzdělávacích cílů.

· Vztahy mezi lidmi budujeme na principu důvěry a vzájemné podpory a průběžně o ně

pečujeme.

· Všemi prostředky podporujeme chuť dětí i dospělých se trvale učit a poznávat svět

kolem sebe i v sobě.

· Roli pedagoga chápeme jako roli průvodce. Pomáhá najít cíle, cestu a radost z

poznávání.

· Podporujeme rozvoj jedinečných a silných osobností, schopných vytvářet

plnohodnotné a respektující mezilidské vztahy.

· Rozvíjíme systém jednoduchých pravidel, která zajišťují každému stejná práva ve

vzdělávání i v životě školy a děti učí, že pravidla jsou užitečná a často nezbytná.

· Děti ovlivňujeme komplexně. Víme, že ke spokojenému a úspěšnému životu potřebují

nejen znalosti a dovednosti, ale také rozvinutou osobnost.

Vzdělávání chápeme jako spolupráci, která rozvíjí kritické myšlení a schopnost být úspěšný a spokojený ve všech sociálních prostředích a kulturách.

· Ve vzdělávání vedeme žáky ke schopnosti orientovat se v záplavě poznatků a umění je správně používat.

· Rozvíjíme dovednost spolupracovat s druhými na dosahování společných cílů, ale i

schopnost se prosadit.

· Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje

poznávat svět kolem sebe.

· Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a

odolávat manipulacím.

· Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem – učitel je průvodce, který

pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje.

2.3. Profil absolventa ZŠ, Hořovice, Sv.Čecha 455

Přemýšlení staví výše než dovednosti a znalosti, umí přemýšlet v souvislostech

· postupně nachází svůj vlastní, osobitý způsob myšlení, který dále rozvíjí

· věci neposuzuje izolovaně, ale v širším kontextu a souvislostech

· udržuje si svěží a otevřený přístup k novým věcem, rozšiřuje si možnosti

· chybu bere jako přirozenou součást učebního procesu

· neustále hledá optimální řešení

· přijde-li někdo jiný s lepším řešením problému, je připravený se vzdát toho svého

Vzdělání vnímá jako užitečný nástroj k uchopování světa

· ví, že dnešní svět se velmi rychle mění a svět se nebude přizpůsobovat jemu, ale on

se musí přizpůsobit světu

· chápe, že jde především o to, aby si uměl v životě poradit

· cítí, že pracovat na sobě, získávat nové dovednosti a znalosti je přirozené 

Věří, že on sám je tvůrcem svého vlastního života a vnímá, že svět kolem něj se neustále vyvíjí

· ví, co chce a jde si za tím

· přebírá odpovědnost za vše, co vytváří

· je samostatný

· nebojí se přiznat, že něco neví

· přijímá svět takový, jaký je

· nečeká, že jeho problémy za něj vyřeší někdo jiný

· reflektuje důsledky svého chování

· baví ho poznávat svět

Zajímá se o sebe, o druhé a vůbec o život v celé jeho hloubce a šíři

· zná své vlastní potřeby, potřeby jeho rodiny, školy, společnosti a umí tyto potřeby

skloubit

· váží si svojí práce i práce druhých

· čerpá inspiraci a získává obohacení ze spolupráce s druhými

· respektuje dohodnutá pravidla spolupráce s druhými

· zná své místo ve společnosti

· dokáže ocenit různé úhly pohledu na jednu věc

2.4. Priority školy

Vzdělání a výchova žáků

Praktické dovednosti a schopnosti

Příprava pro praktický život v současné společnosti

Pozitivní vztah k pohybu

Zvládat základní dovednosti s ICT technikou

Školní poradenství - inkluze

Celoživotní vzdělávání našich učitelů

Škola jako komunitní centrum

3. Jak se tam dostaneme.

Rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělávání žáků je učitel. Snažíme se, aby v naší

škole nebyl učitel jenom ten, kdo ví, sděluje, řídí, kontroluje, hodnotí…, ale především jako

průvodce na cestě za poznáním, který pomáhá dětem nalézt orientaci v okolním světě a

vnímat ho vlastníma očima. Který inspiruje, podněcuje, ale také garantuje řád a pravidla

školního života. Jeho role se tedy přesouvá od “co učit” k “jak učit”. Musíme se snažit nabízet

dětem bohatý a pestrý vzdělávací program, orientovat se na žáka, podporovat jeho tvořivost

a aktivitu. Snažíme se žáky naučit pocitu odpovědnosti za dosažené výsledky, pravidelně

sledovat, měřit a porovnávat jejich výsledky. Snažíme se vytvářet otevřené, přátelské,

kulturní prostředí pro vzdělávání, avšak s důrazem na disciplinu a dodržování předpisů školy.

Hlavní cíle, k nimž bude škola v následujícím období směřovat:

Nejdůležitějším úkolem školy pro následující období, bude komplexní transformace na školu pro široké spektrum žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Personální podmínky

Dokončit  vzdělání k získání kvalifikace u prozatím nekvalifikovaných pedagogů.

· Stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků

školy.

· Rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole.

· V rámci dynamického rozšiřování pedagogického týmu oslovit a získat kvalitní

učitele.

Materiální podmínky

· Realizovat vybudování bezbariérového vstupu do školy.

· Rekonstruovat staré hřiště v areálu školy na moderní, venkovní, víceúčelový areál.

· Zajistit vybavení v nastaveném standardu školy.

· Obměnit žákovský nábytek ve třídách.

· Pořizovat moderní a aktuální učebnice – obměňovat fond učebnic. Doplňovat o

interaktivní učebnice a elektronické studijní materiály.

Finanční podmínky

· Usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších

projektů a grantů.

· Peněz sponzorů využívat na klíčové oblasti rozvoje školy - počítače, vybavení dílen.

Oblast vzdělávání:

· Každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro děti zajímavá.

· Při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvářet přívětivou a motivující

atmosféru.

· K žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem

jednotlivců.

· Používat vhodných, pestrých metod, využívat i alternativních přístupů.

· Spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy, názornost.

· Používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin - vycházek, exkurzí, projektů…

· Výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, k

odpovědnosti za sebe sama a výsledky své práce.

Oblast výchovy:

· Stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů na celé škole, v nejnižších ročnících

se zaměřit na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, na

druhém stupni postupně rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost

kooperace, zdravé sebevědomí, učit žáky zásadám asertivního chování, vést je k

pozitivnímu myšlení.

· Preventivně předcházet výchovným problémům, (vytipování problémových dětí,

společné působení…). 

· Včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších výchovnách

přestupcích či o celkovém zhoršení chování jejich dětí.

· Důsledně sledovat docházku dětí do školy, okamžitě reagovat na neomluvenou

absenci.

· Stále vyhodnocovat a zlepšovat režim školy (postupně i s pomocí žáků, aby se s ním

mohli ztotožnit) - maximálně akceptovat zájem dětí.

· Vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu.

· Oceňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích.

· Vést děti k ekologickému myšlení - (květiny, zahrada, pořádek kolem školy), separace

odpadu, sběr starého papíru.

· Maximálně využívat iniciativy samotných žáků.

· Vydávat školní časopis.

· Celoškolní oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Den učitelů, celoškolní akce

sportovního typu -  sportovní den, dlouhodobější pobyty v přírodě…

· Menší kulturní akce pro rodiče a veřejnost.

· Výstavky výtvarných i jiných žákovských prací na škole.

· Školní akademie – jedenkrát za školní rok.

· Projektové dny.

· Rozvoj mimoškolní činnosti.

Oblast řízení

· Stále doplňovat Koncepci rozvoje školy o nové prvky, průběžně s ním a jeho záměry

seznamovat všechny žáky, zaměstnance, rodiče, postupně jej uvádět do života

· Usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy, využívat

maximálně písemných informací (roční plán, měsíční plán, porady dle potřeby.

· Průběžně upřesňovat vnitřní směrnice, kompetence a odpovědnost jednotlivých

pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy, promyšleně a rovnoměrně delegovat

jednotlivé úkoly, postupným zadáváním úkolů mladým pedagogům podněcovat jejich

rozvoj

· Upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, aby byly jednoznačné,

transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy

· Upřesňovat systém kontrol plnění režimových povinností zaměstnanci školy a systém

hospitací a zlepšit kontrolní systém, který by umožňoval porovnávat úroveň znalostí

žáků v jednotlivých letech

Vztahy s rodiči

· Zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím

písemných informací a informací na školním webu.

· Zapojit rodiče do vzdělávání v oblasti budoucího výběru profesí.

· Zvát rodiče na školní akce.

· Rozšířit akci „Den otevřených dveří“.

Vztahy se školami

· Umožnit rodičům s dětmi navštívit školu včetně vyučování.

· Pořádání sportovních a kulturních soutěží.

Vztahy s institucemi

· Jejich zlepšování a prohlubování chápat jako podstatnou složku upevňování

postavení školy.

Sponzoři

· Usilovat o získání získávání větších i menších sponzorů.

· Vytipovat aktivity, jež by mohly být sponzorovány a zveřejňovat je na webu školy.

Vytváření pozitivního obrazu o škole 

Dobrá pověst školy je základní podmínkou pro její prosperitu. Tento podstatný

prvek obrazu školy je třeba vhodnými nástroji budovat a upevňovat. Pro management je

důležitá analýza současného stavu a na ni navazující strategie budování dobrého obrazu školy na veřejnosti. Vedení by mělo podporovat vytvoření standardní kultury mezi zaměstnanci. Všichni pracovníci si musí být vědomi, že každý jejich projev neloajality vůči škole v komunikaci s vnějším prostředím škodí její pověsti a tedy i jim. Interní záležitosti by měly být řešeny uvnitř organizace, popřípadě se zřizovatelem. Pro pověst je i v oblasti školství nesmírně důležitá reklama. Je potřeba usilovat o co nejčastější prezentaci atraktivních školních aktivit v médiích, provozovat kvalitní a stále aktuální informační web, zapojovat do školního dění rodiče a veřejnost, motivovat zaměstnance ke spolupráci na propagaci školy. 

Péče o volný čas žáků

Důležitou součástí výchovného procesu a poslání moderní školy, je péče o náplň

volného času dětí. Nechceme striktně odlišit čas, kdy “dítě patří škole a kdy rodičům”.

Snažíme se jim nabídnout i kvalitní náplň volného času ať již v knihovně, zájmových kroužcích

či sportovních aktivitách. Snažíme se tak vytvořit alternativu nejrůznějším rizikům naší doby,

které jsou v tak velkém městě obvyklé a zajistit tak i důležitou složku primární protidrogové prevence a předcházení kriminality.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Předně je třeba udržet a v některých oblastech zvýšit odbornou úroveň stávajícího

pedagogického sboru. Oblasti, ve kterých je potřeba pracovat na odbornosti jsou zejména

cizí jazyky, gramotnost v ICT a oblast prevence, diagnostiky a řešení sociálně patologických

jevů. Vzdělání a gramotnost učitelů a učitelek v oblasti informačních a komunikačních

technologií považujeme za nezbytné. V době, kdy bez širší orientace a dovedností v ICT nemá

občan ČR perspektivu uplatnění a kariérního rozvoje, je přímo povinností základního školství

alespoň základními znalostmi a dovednostmi v této oblasti každého žáka vybavit. Cesta

k rozvoji není jenom prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale

zejména maximální podporou motivace celého pedagogického sboru k práci a výuce s

využitím těchto technologií. O vzrůstajícím výskytu agrese a nebezpečných sociálně patologických jevů mezi dětmi školního věku není v současnosti pochyb. Je přímo nezbytné stávající pedagogy na takový vývoj adaptovat. Na tento nový rozměr pedagogické profese je třeba sbor cíleně připravovat a vzdělávat. Současní učitelé a učitelky musí žáka brát za svého partnera a na bázi tohoto vztahu přistupovat k řešení vzniklých konfliktů. V každé, byť nepříjemné situaci by měl pedagog vystupovat jako profesionál a být k tomu vybaven odpovídajícími psychologickými a sociálními dovednostmi.

4. Co pro to uděláme.

4.1. Udržet vysokou odbornou úroveň pedagogické sboru

Cíl 1: Pečovat o odborný růst pedagogického sboru

· Umožnit a podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíl 2: Motivace pedagogických pracovníků

Managament musí podporovat a umožňovat perspektivním zaměstnancům účast na

dalším vzdělávání a motivovat je k němu. Motivace stávajících zaměstnanců je další

prioritou v personální oblasti. V tomto směru je třeba využít všech dostupných stimulů.

· Zajistit a rozvíjet příjemné pracovní prostřední.

· Využít v maximální míře finančních zdrojů k odměňování aktivních a kvalitních

pedagogů.

· Prezentovat úspěchy školy a konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníků.

· Umožňovat svobodnou volbu metod a seberealizaci při výchově a vzdělávání.

Cíl 3: Vyhledávat potencionální odborníky

Při doplňování pedagogického týmu je třeba vyhledávat potenciální odborníky a

nadšence. Management musí:

· Sledovat a oslovovat odborníky z jiných škol

· Při obsazování volných míst vypisovat výběrová řízení

K přilákání kvalitních pedagogů je nutná dobrá veřejná a mediální prezentace školy, na

které musí pracovat všichni její zaměstnanci

4.2.  Evaluační koncepce školy

Evaluace je  řízené hodnocení práce školy. Úkolem je ověření a zvýšení kvality výchovy a vzdělávání.

a) Stanovení cílů evaluace.

b) Objektivní zjištění současného stavu.

c) Způsob získání informací.

d) Hodnocení.

Evaluace školy

· Koncepce rozvoje školy je v souladu s učebními plány a schváleným

vzdělávacím programem. Zda je logicky rozdělena do dlouhodobých cílů školy, zda je

funkčně provázaná s realizací krátkodobých cílů.

· Vzdělávací program akceptuje individuální zvláštnosti žáků.

· Vzdělávací program školy naplňuje vzdělávací potřeby žáků a přispívá k jejich

osobnímu růstu. Zda je tento vzdělávací program obohacen dalšími aktivitami školy,

které přispívají k vyššímu stupni uspokojení potřeb všech žáků.

· Jsou používané metody a postupy při výuce, organizace práce ve třídě a ve škole

efektivní.

· Je organizace školy a jejích aktivit na odpovídající úrovni, stejně tak spolupráce školy

a rodičů.

· Má škola zpracován systém kontroly a hodnocení vzdělávacích výsledků žáků.

Evaluace výsledků vzdělávání

Záměrem je zhodnotit vývoj úrovně výsledků vzdělávání:

· Zda se žákům daří dosahovat cílových kompetencí vzdělávání podle programu ŠVP

„ABECEDA pro život“.

· Zda žáci zvládají očekávané výstupy

· Zda žáci dokážou zaujímat postoje

· Zda žáci dokážou sdělovat názory a obhajovat je

· Zda žáci dokážou vést dialog a diskutovat

· Zda žáci dokážou spolupracovat

· Zda žáci dokážou kultivovaně vystupovat

Evaluace práce učitele

Záměrem bude zhodnotit práci učitelů z několika úhlů pohledu:

· Plánování a příprava (zda má hodina jasné a vhodné výukové cíle, jimž odpovídá

obsah, metody, forma a struktura vyučovací hodiny, jsou připraveny a využívány

pomůcky)

· Realizace vyučovací jednotky (zda si učitel počíná uvolněně, žáci mají zájem o výuku,

zadávané úkoly jsou různé úrovně, odpovídají individuálním zvláštnostem žáků a dává

jim možnost zažít úspěch, žáci jsou vedeni k samostatné práci, jsou respektovány

jeho názory)

· Řízení vyučovací jednotky (zda začátek hodiny působí motivačně, daří se udržet zájem

žáků, hodina je dobře rozvržena)

· Klima třídy (zda komunikace mezi žákem a učitelem působí povzbuzujícím dojmem,

vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemné úctě, vzhled učebny působí příznivým

dojmem)

· Kázeň (zda žáci přijímají a uznávají autoritu učitele, učitel umí řešit konfliktní a

neočekávané situace)

· Hodnocení prospěchu žáků (zda učitel hodnotí práci žáků v průběhu výuky soustavně

a včas, učitel si vede záznamy o výsledcích prospěchu žáků, žáci jsou vedeni

k sebehodnocení svých výkonů)

· Zpětná vazba vlastní práce (zda učitel pravidelně hodnotí svoji činnost ve výuce,

přemýšlí o dosažení vyšší účinnosti své práce)

V Hořovicích  dne 1. 12. 2017